Pravidla

Pravidlá a odporúčania programu YFJ pre účastníkov

Ďakujeme za tvoj záujem zúčastniť sa programu YFJ a DOTKNI SA NEBA. Už teraz sa na teba tešíme a veríme, že spoločne prežijeme vzrušujúce dobrodružstvo s Hospodinom.

Naplno prežiť Božie požehnanie pri letnej evanjelizácii YFJ nám pomôže aj dodržiavanie nasledujúcich pravidiel:

Kresťanské chovanie a vystupovanie
Od všetkých účastníkov sa očakáva, že budú rešpektovať biblické princípy a zásady CASD a svojim správaním reprezentovať program „Youth for Jesus“.

Účasť na hodinách a aktivitách
Účastníci programu sa musia aktívne zúčastňovať na všetkých vyučujúcich hodinách, na práci v teréne a na aktivitách v súlade s programom YFJ. Iným aktivitám je možné sa venovať len po odsúhlasení koordinátorom organizačného tímu YFJ.

Oblečenie
Oblečenie musí byť prispôsobené aktivitám programu YFJ, večerným prednáškam a bohoslužbám.
Oblečenie musí zodpovedať kresťanským princípom obliekania – nesmie pohoršovať a byť vyzývavé. Tričká s nekresťanskými nápismi, obrázkami či logami sú nevhodné.

Vzťahy
Program YFJ je zameraný na službu, evanjelizáciu a duchovný rast a vyžaduje od všetkých účastníkov všetky fyzické, duševné a duchovné sily a sústredenie. Preto sa počas programu YFJ požaduje od všetkým účastníkov vysoký stupeň mravnej čistoty a udržiavanie vzťahov (vrátane partnerských) na kamarátskej úrovni.

Zakázané látky a veci
Drogy, cigarety, alkohol, počítačové hry, nevhodné filmy, alebo iné veci odporujúce biblickým princípom, nebudú tolerované. Zistenie prítomnosti ktorejkoľvek látky či vecí uvedených vyššie má za následok okamžité vylúčenie z programu YFJ.
Porušenie pravidiel bude riešené individuálnym pohovorom a v prípade opakovaného nerešpektovania pravidiel YFJ bude účastník vylúčený z programu YFJ.

Odporúčania programu YFJ

Osobné stíšenie s Bohom
Jedným z kľúčových prvkov programu YFJ je vernosť v oblasti osobného duchovného života s Bohom (každodenné stíšenie).Čas strávený s Bohom uschopňuje a zmocňuje človeka pre autentické kresťanstvo a užitočnú službu. Je to prednosť, s ktorou sa spája požehnanie.

Sobota
Sobota je čas, ktorý so sebou prináša zvláštne požehnanie, preto si ho treba chrániť. K radostnému prežívaniu Soboty prispieva aktívna účasť na bohoslužbách a služba druhým. Sobota nie je čas pre rozvíjanie aktivít nesúvisiacich so svätosťou sobotného dňa či osobnou službou.

Za organizačný tím YFJ
Juraj Turóci, František Kolesár
, Jan Libotovský